Sociālā izmantošana darbā

Darba nosacījumu pārkāpšana


Ja Jūs esat darbinieks, ko nodarbinājis Latvijas uzņēmums


Sociālā izmantošana saprotama kā sliktāku darba nosacījumu noteikšana Latvijas darbiniekiem, salīdzinot ar darba nosacījumiem, kas tiek piemēroti norvēģiem. Gadās, ka Latvijas uzņēmums, kas nodarbina latviešus Norvēģijā, neizmaksā darbiniekiem pienākošos darba algu vai izdara citus pārkāpumus. 2010. gadā Norvēģija ir pieņēmusi jaunu dekrētu, saskaņā ar kuru darba nosacījumu pārkāpšanas gadījumos tiek piemērota solidārā atbildība – par pārkāpumiem atbild ne tikai Latvijas uzņēmums, bet arī Norvēģijas uzņēmums. Ja sastapāties ar sociālo izmantošanu, nekavējoties vērsieties arodsabiedrībā vai darba inspekcijā.


Ja Jūs ir nodarbinājis Norvēģijas uzņēmums

Gadījumā, Ja Jūsu darba devējs Norvēģijā neievēro norunātos darba nosacījumus: neizmaksā mēnešalgu, nepienācīgi atlīdzina par virsstundām vai tml., nekavējoties vērsieties arodsabiedrībā vai darba inspekcijā.

Gadījumā, ja Jūs neesat arodbiedrības biedrs, varat vērsties darba inspekcijā. Dažreiz arodbiedrības palīdz arī tiem, kuri nav iestājušies arodbiedrībā. Darba inspekcija pakonsultē, pārbauda darba devēju iepriekš brīdinot vai arī bez iepriekšēja brīdinājuma. Gadījumā, ja amatpersonas darba vietā konstatē pārkāpumus, tās var brīdināt pārkāpēju, piespriest tam sodu, paziņot par pārkāpumiem policijai vai arī apturēt uzņēmuma darbību. Arodbiedrības vai pilnvarotie advokāti var celt prasības pret uzņēmumiem tiesās.

Darba inspekcija

Institūcija, kuras kompetencē ir darba tiesiskās attiecības Norvēģijā, ir darba inspekcija – Arbeidstilsynet. Darba tiesiskās attiecības reglamentē Darba kodekss (Arbeidsmiljøloven). Darba inspekcija uzrauga, kā tiek ievērots darba kodekss un informē sabiedrību par darba vidi. Darba inspekcija var pakonsultēt, kā ir jārīkojas, ja Jums netiek izmaksāta darba alga vai atvaļinājuma nauda, sniegt informāciju par darba algas izmaksāšanu, virsstundu apmaksas un atvaļinājuma naudas aprēķināšanas noteikumiem. Noderīga informācija par darba nosacījumiem, daļēji arī lietuviešu valodā, sniegta inspekcijas mājas lapā www.arbeidstilsynet.no.

 

Arodbiedrības

Arodbiedrības Norvēģijā ir nopietns spēks, ar kuru rēķinās, tāpēc visiem darbiniekiem ieteicams iestāties arodbiedrībā. Arodbiedrības biedriem ir vairāk tiesību Norvēģijas sabiedrībā. Darbinieku tiesību pārkāpšanas gadījumos arodbiedrības aizstāv savus biedrus, ieceļ advokātu, kas bez maksas sniedz juridisko palīdzību. Kļūt par arodbiedrības biedru varat arī tad, jā strādājat Norvēģijā īslaicīgi.

 

Plašāk par sociālo izmantošanu darbā lasiet Dainas Bogdanienes prezentācijā Aizdomas izraisošas darba attiecības. Risks un reakcija.pdf

 

Vairāk informācijas meklējiet arodbiedrību interneta mājas lapās www.fellesforbundet.no un www.lo.no.

Ja Jūs strādājat celtniecības nozarē, vērsieties arodbiedrībā Oslo pilsētā – www.statybininkas.no.

 

 

Ja darba devējs nesamaksā darba algu

Var gadīties, ka darba devējs noteiktajā laikā nesamaksā darbiniekam darba algu vai atvaļinājuma naudu. Ja atmetīsim tādus iemeslus, kā pārpratums vai tehniskā kļūda, paliek divi iespējamie iemesli: vai nu darba devējs nevēlas vai nespēj maksāt.

 

Turpmāka procedūra atgūstot Jums pienākošo naudu būs atkarīga no tā, kāpēc darba devējs nemaksā.

 

Tam, lai uzzinātu, kāpēc nesaņēmāt darba algu, Jums ir jāvēršas pie darba devēja. Neatkarīgi no tā, kādu atbildi saņemsiet, ir svarīgi, lai pārāk ilgi negaidītu un sāktu rīkoties, jo pretējā gadījumā Jūs riskējat zaudēt tiesības, kuras Jums garantē valsts Garantiju fonds.

 

Ja noskaidrojas, ka nemaksāšanas iemesls ir cits nekā jūs domājāt, Jums vienkārši ir jāizvēlas cits ceļš.

 

Plašāk par darba algas un atvaļinājuma naudas maksāšanu lasiet Darba kodeksa § 14-15 (lovdata.no) un Atvaļinājuma likuma § 11 (3) (lovdata.no)

 

 

Ja darba devējs nevēlas maksāt

Nosūtiet ierakstītu vēstuli savam darba devējam, kurā izklāstiet savas prasības, ir palūdziet norēķināties īsā termiņā, piemēram, vienas nedēļas laikā. Uzsveriet, ka gadījumā, ja darba devējs nenorēķināsies norādītajā termiņā, Jūs izmantosiet citus tiesiskos līdzekļus. 

 

Ja darba devējs nesamaksā Jūsu norādītajā termiņā vai arī Jūs nesaņemat no darba devēja nekādu atbildi, varat vērsties Administratīvo strīdu komisijā tajā pašvaldībā, kurā ir Jūsu darbavieta. Šī institūcija palīdzēs Jums sagatavot sūdzību, pēc tam tiks nozīmēts padomes sēdes datums. Jautājums tiek risināts savstarpēji vienojoties vai pieņemot lēmumu, vai arī tas tiek nodots izskatīšanai tiesu sistēmā.

 

Ja lieta tiks nodota tiesai, ieteicams izmantot juridisko palīdzību, lai noteiktu, vai pierādījumi ir pietiekami, lai novestu lietu līdz tiesai.

 

 

Ja lietas izskatīšanas laikā Administratīvo strīdu komisijā tiek noslēgts miera līgums vai komisija pieņem lēmumu, bet darba devējs tik un tā nesamaksā, Jums lieta ir jānodod namsrett (atsevišķa tiesu institūcija) darba algas piespiedu piedziņai.

 

Ja darba devējs nespēj maksāt

Ja darba devējs nemaksā darba algu tāpēc, ka nespēj maksāt, darba devēja uzņēmumam var tikt pasludināts maksātnespējas process (bankrots). Kad darba devējam tiks ierosināta maksātnespējas procesa (bankrota) lieta, Jūs varēsiet sakarā ar darba algas izmaksāšanu vērsties valsts Garantiju fondā, kuru pārvalda NAV (Darba un sociālās apdrošināšanas dienesti).

Gan prasību par nesamaksātu darba algu, gan prasību par nesamaksātu atvaļinājuma naudu iecelšanai ir noteikti attiecīgi termiņi. Ja Jūs pasīvi gaidīsiet, kamēr kāds cits iecels Jūsu darba devējam bankrota lietu, Jūs riskējat, ka Jūsu prasības zaudēs spēku noilguma dēļ, un Jums vairs nepienāksies izmaksas no Garantiju fonda. Tāpēc Jums ir jāparūpējas, lai tiktu iecelta bankrota lieta. Izdevumus, kas saistīti ar bankrota lietas ierosināšanu, piemēram, zīmognodevas, advokāta honorārs un tml., apmaksās Garantiju fonds.

 

Vienkāršākais un ātrākais veids ierosināt maksātnespējas procesa (bankrota) lietu – ja Jūs kopā ar darba devēju vēršaties tiesā un ja darba devējs pasludina, ka viņš ir maksātnespējīgs. Bet gadījumā, ja darba devējs nepiekrīt tam, lai jūs kopā vēršaties tiesā, tad Jums, ja Jūs vēlaties ierosināt darba devējam maksātnespējas procesa (bankrota) lietu, ir jāveic šādas darbības:

 

 

1. ja nesaņēmāt darba algu: Rakstiska prasība. Ja Jums norunātajā laikā netika izmaksāta darba alga, Jums pēc iespējas ātrāk ir jānosūta darba devējam ierakstīta vēstule (darba algas samaksas prasība). Šajā vēstulē Jums ir jāizklāsta, ko Jūs pieprasāt, kādu summu darba devējs ir Jums parādā un par kādu nostrādātu laiku. Noteiciet darba devējam darba algas izmaksāšanas termiņu – vienu nedēļu;

2. ja darba devējs nesamaksā pēc viņam nosūtītas rasktiskas prasības saņemšanas: Brīdinājums par nodomu ierosināt maksātnespējas procesa (bankrota) lietu.  Kad paiet četras nedēļas pēc ierakstītas vēstules ar rakstisku prasību nosūtīšanas darba devējam, Jums jāraksta paziņojums (brīdinājums par nodomu ierosināt maksātnespējas procesa (bankrota) lietu. Ar šo dokumentu darba devēju iepazīstina oficiālā amatpersona, sk. tālāk.

 

Brīdinājuma par nodomu ierosināt maksātnespējas procesa (bankrota) lietu saturs:

  •  Norādiet Jūsu nosūtīto rastisku prasību, varat arī atkārtoti norādīt summu, kuru darba devējs Jums ir parādā, par ko ir parāds un kādā laika posmā šāda parāda summa uzkrājās.  
  • Noteiciet darba devējam divu nedēļu termiņu parāda segšanai, rēķinot no dienas, kad darba devējam paziņots par rakstiskas prasību.
  • Uzrakstiet, ka „gadījumā, ja summa netiks izmaksāta noteiktajā termiņā, tiks ierosināta maksātnespējas procesa (bankrota) lieta“.
  • Turklāt noteikti norādiet, ka „parasti, kad uzņēmums ir maksātnespējīgs, tam tiek ierosināta maksātnespējas prosesa (bankrota) lieta, un, saskaņā ar maksātnespējas procesa (bankrota) likuma 63. pantu, maksātnespējas procesa (bankrota) lietu var ierosināt tad, kad netiek samaksāts pēc paziņošanas par brīdinājumu par nodomu ierosināt bankrota lietu “.

Tam, lai Jūs vēlāk varētu ierosināt maksātnespējas procesa (bankrota) lietu, ir svarīgi, lai šie pieminētie punkti tiktu iekļauti brīdinājumā par nodomu ierosināt maksātnespējas procesa (bankrota) lietu.

 

3. Paziņošana. Jums ir jānosūta divi brīdinājuma par nodomu ierosināt maksātnespējas procesa (bankrota) lietu  eksemplāri par to atbildīgai amatpersonai (hovedstevnevitnet) tajā pašvaldībā, kurā ir reģistrēts darba devēja uzņēmums. (Pilsētās šādas personas strādā atsevišķā birojā, bet rajonos to funkcijas paprasti veic policija. Par to Jūs saņemsiet sīkākus paskaidrojumus pašvaldības administrācijā.)

Amatpersona/policists izlasa darba devējam brīdinājumu par nodomu ierosināt maksātnespējas procesa (bankrota) lietu. Šāda paziņošana 2009. gada 1.janvārī maksāja 430 kronu. Kad tas tiks izdarīts, Jums par to tiks paziņots.

 

4. Ja darba devējs tik un tā nesamaksā: Maksātnespējas procesa (bankrota) lietas ierosināšana

Kad beidzas brīdinājumā par nodomu ierosināt bankrota lietu norādītais divu nedēļu termiņš, Jums ir jānosūta tiesai iesniegums par maksātnespējas procesa (bankrota) lietas ierosināšanu. Ir jānosūta pieci iesnieguma eksemplāri, un tie tiesai ir jāsaņem divu nedēļu laikā pēc paziņojumā norādītā termiņa. Ja Jūs gaidīsiet ilgāk, paziņojums par nodomu ierosināt bankrota lietu būs jāpasludina no jauna.

 

Ir svarīgi, lai paziņojums par bankrota lietas ierosināšanu tiktu pareizi noformēts. Iesniegumu par bankrota lietas ierosināšanu ir jāiesniedz rakstveidā, svarīgākais, kas tajā ir jānorāda:

  • prasītāja (Jūsu) un atbildētāja (darba devēja) vārdi, uzvārdi un adreses;
  • darba devēja uzņēmuma kods (ir norādīts uzņēmuma apliecībā, sk. zemāk);
  • iesnieguma par bankrota lietas ierosināšanu pamats, t. i. summa, kuru Jums ir parādā darba devējs, laiks, par kuru Jums netika samaksāts un kas netika samaksāts (darba alga, atvaļinājuma nauda vai tml.);
  • datums, kad Jūs lūdzat ierosināt pret atbildētāju bankrota lietu; 
  • dokumenti, kas apliecina, ka Jūs esat nodarbināts/Jums ir darba attiecības ar atbildētāju. Pievienojiet uzņēmuma apliecības, prasības vēstules un paziņojuma par nodomu ierosināt bankrota lietu kopijas; 
  • paraksts.

Pieci šādi eksemplāri ir jānosūta pirmās instances tiesai (tingrett) tajā pašvaldībā, kurā atrodas darba devēja uzņēmums.

 

Ja darba devējs ir fiziskā persona vai arī tam ir individuālais uzņēmums, Jums ir jānosūta iesniegums par bankrota lietas ierosināšanu tiesai tajā pašvaldībā, kur darba devējs dzīvo. Kāda pašvaldība tā ir, Jūs varat uzzināt Reģistru centrā (Brønnøysundregistrene). Palūdziet, lai Jums atsūta arī uzņēmuma apliecību, kuru Jūs pievienosiet iesniegumam par bankrota lietas ierosināšanu. Šāda apliecība 2009.gada 1.janvārī  maksāja 150 kronu.  

 

Šeit varat atrast plašāku informāciju par Reģistru centru (Brønnøysundregistrene) (brreg.no)

 

Tajā pašā laikā, kad nosūtat iesniegumu par maksātnespējas (bankrota) lietas ierosināšanu, Jums ir jālūdz tiesai izdarīt Jums izņēmumu un neprasīt iesniegt garantiju par bankrota ierosināšanas izdevumu segšanu. Jūs varat pievienot lūgumam Garantiju fonda anketu A, kas, ja ir pareizi aizpildīta, sniegs tiesai daudz noderīgas informācijas, kas ir nepieciešama pieņemot lēmumu par to, vai atbrīvot Jūs no šīs garantijas. Kad tiesa izskatīs Jūsu iesniegumu par bankrota lietas ierosināšanu, Jums būs jāierodas tiesas sēdē un jāsniedz līecības.  

 

Pēc tam, kad maksātnespējas (bankrota) procedūra tiks uzsākta, Jūs varat lūgt segt Jums nesamaksātas summas, iesniedzot rakstisku prasību par to maksātnespējas procesa (bankrota) administratoram. 

 

Pat ja Jūsu prasībām ir iestājies noilguma termiņš un atbilstoši Garantiju fonda pamatnoteikumam fondam nav jāsamaksā no darba devēja nesaņemtās summas, tās tik un tā var tikt izmaksātas, ja Jūs uzsākāt procesu un visu izdarījāt vienā no augstāk norādītajiem veidiem.  

 

Ir svarīgi rīkoties ātri, jo tas palīdzēs nodrošināt Jūsu tiesības sasitībā ar darba algas garantiju. Tā kā piedziņas process var būt komplicēts un tiek izvirzītas stingras prasības tam, kā Jums ir jārīkojas ierosinot maksātnespējas (bankrota) lietu, būtu lietderīgi visu šo darbu uzticēt advokātam. Jūsu izdevumus advokātam šādā gadījumā segs Garantiju fonds. Avots: - lietuviainorvegijoj.com , Ny I Norge / www.arbeidstilsynet.no

 

Jautājums par atlaišanas pabalsta izmaksāšanu atlaižot no darba

Sveiki, mani atlaida no darba, nesaņēmu nekādu atlaišanas pabalstu

 

Sveiki, saskaņā ar Norvēģijas likumdošanu atlaižot no darba atlaišanas pabalsts nepienākas. Varat caur advokātu pieprasīt kompensāciju, ja atlaišana no darba bijusi nelikumīga. Visa uzkrātā atvaļinājuma nauda, atlaižot no darba, tiek izmaksāta ar pēdējo darba algu. Ja tā netiek izmaksāta, varat to piedzīt iesniedzot finanšu prasību pret darba devēju likumā paredzētajā kārtībā.

 

ATBILDI SNIEDZA

Daina Bogdaniene, Mobil: + 47 912 47 675. daina.bogdaniene@arbeidstilsynet.no  

Pakalpojumu centrs Norvēģijā strādājošiem ārzemniekiem http://www.sua.no/lt/

https://www.facebook.com/#!/groups/472605232848942/