Īres līgumsĪrnieka tiesības

Jūsu kā īrnieka galvenās tiesības ir noteiktas īres līgumā un Mājokļa īres likumā. Mājokļa īres likums aizliedz diskrimināciju, izīrējot mājokli. Puses (izīrētājs un īrnieks) var brīvi vienoties par mājokļa īres apmēru, parakstot līgumu. Kad īres līgums ir noslēgts, tas nevar tikt mainīts vairāk, nekā norāda cenas indekss pirmajos trijos gados. Indekss tiek mainīts visātrākais pēc gada.


Īrniekam nav jāmaksā par īri vairāk nekā mēnesi iepriekš. Īrei jābūt konkrētai pastāvīgai summai. Drīkst arī vienoties, ka par elektrību būs jāmaksā papildus atkarībā no tā, cik tās ir patērēts. Tas pats ir spēkā attiecībā uz maksu par ūdeni, ja tās izlietojums tiek mērīts. Citi papildu maksājumi nav pieļaujami.

Īrniekam ir tiesības atļaut tuvākajiem ģimenes locekļiem ievākties mājoklī. Iznomātājam nav atļauts ieiet mājoklī bez īrnieka piekrišanas.


Mājokļa īres likums neaizliedz izīrēt mājokli sliktā stāvoklī, bet mājoklis, kurš nav atzīts par derīgu dzīvošanai vai rada draudus veselībai, nevar tikt izīrēts. Ja izīrētājs sniedz nepareizu informāciju par mājokli, drīkst lauzt līgumu (trūkumi). Visi mājokļa trūkumi vai ierīces, kuras nedarbajas, ja īrnieks par tiem zināja pirms līguma parakstīšanas, nav uzskatāmi par trūkumiem. Ja mājoklim ir trūkumi, izīrētājam tie jānovērš, lai mājoklis būtu tāds, kā paredzēta līgumā. Ja izīrētājs nenovērš trūkumus, īrnieks var prasīt īres maksas samazināšanu vai nemaksāt īres maksu. Ja trūkumi ir būtiski, īrnieks var lauzt līgumu. Vienmēr sazinieties ar izīrētāju, ja uzskatāt, ka kaut kas nav labi.


Īres līgums

Vienmēr varat prasīt, lai tiktu noslēgts rakstveida īres līgums starp izīrētāju un īrniek. Līgumā jānorāda līgumslēdzēju pušu vārdi, uzvārdi un adreses, kāda istaba (istabas) tiek izīrēta un īres apmērs. Ja izīrētājs prasa depozītu, tam arī jābūt norādītam līgumā. Īres beigu termiņam jābūt līgumā, ja tas nav trīs mēneši. Apskatiet mājokli, kad noslēdzat līgumu, un aprakstiet līgumā, kā izskatās mājoklis. Sastādiet mēbeļu un citu mājoklī esošo priekšmetu sarakstu un aprakstiet to stāvokli.

Noslēdzot īres līgumu, būtu saprātīgi izmantot sagatavotu standarta līgumu.


Depozīts

Depozīts ir naudas summa, kuru īrnieks iemaksā kā īres maksas garantiju. Depozīts nedrīkst būt lielāks par 6 mēnešu īres summu. Summa tiek ieskaitīta speciālā bankas kontā (deponēta), un ne izīrētājs, ne īrnieks īres laikā nevar šo summu disponēt. Ja izīrētājs prasa, lai īrnieks iemaksā depozītu izīrētāja kontā vai lai iemaksā depozītu skaidrā naudā, īrniekam vienmēr jāatsakās to darīt. Ja, atverot kontu depozītam, jāmaksā nodeva, tā jāmaksā izīrētājam. Kad īres attiecības beidzas, visbiežāk izīrētājs paraksta rakstisku piekrišanu, ar kuru īrniekam tiek atļauts bankā saņemt depozītu. Ja tas nenotiek, īrniekam rakstiski jāpieprasa, lai banka viņam izmaksā depozītu. Banka rakstiski brīdina izīrētāju par šādu pieprasījumu un informē viņu, ka summa tiks izmaksāta īrniekam, ja izīrētājs piecu nedēļu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas necels prasību.


Līguma pārtraukšana

Līgumi var būt terminēti (nepārtraucami) un beztermiņa (pārtraucami). Terminētais īres līgums, ja netiek pārtraukts ātrāk, beidzas, kad paiet līgumā paredzētais termiņš. Ņemot vērā īrnieku intereses, terminētie līgumi nevar tikt noslēgti uz īsāku termiņu nekā trīs gadi. Jums kā īrniekam nebūs par trīs gadiem īsāka īres līguma, bet terminētais īres līgums tomēr var tikt pārtraukts, ja nav norunāts citādi.

Beztermiņa līgums ir spēkā līdz laikam, kamēr to pārtrauc viena no pusēm. Ja īres līgumā nav norunāts līguma pārtraukšanas termiņš, tiek uzskatīts, ka tas ir trīs mēneši. Īrnieks var pārtraukt līgumu, nenorādot nekādu iemeslu. Līguma pārtraukšana jāveic rakstiski. Izīrētājs var pārtraukt līgumu, ja ir pietiekams iemesls. Izīrētājam līgums jāpārtrauc rakstiski. Īrnieks var noprotestēt to, ka izīrētājs līgumu pārtrauc, un tādā gadījumā pārtraukšana nav spēkā, ja izīrētājs nenodod lietu Draudzīgajai tiesai (Forliksrådet) vai Mājokļu īres konfliktu komisijai (Husleietvistutvalget, ty. HTU) Oslo, Akershus, Bergenā un Trondheimā.


*Avots: www.nyinorge.no